• +90-242-324-3420 | info@grandemlak.com
  • Change Your Currency

İkamet ve Vize

Your search results

مجوز مسکونی و ویزا

Posted by admin_grand on 11 مارس 2019
0

اطلاعات عمومی

برقراری موازات در اجرای مقررات حقوق بین المللی و حقوق کشوری؛ از جهت جلوگیری از نقض حقوق بشر و ایجاد یک سیستم شایسته انسانها دارای

اهمیت می باشد. در این راستا اتباع خارجی که در کشور ما حضور دارند دارای حقوق و مسئولیت های گوناگون می باشند. اجازه های اقامت در چارچوب این حق و مسئولیت ها زمینه قانونی اقامت اتباع خارجی در کشور ما را ایجاد می نماید.

بر اساس قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی (YUKK) به شماره 6458، اجازه اقامت عبارت از مدرکی می باشد که به اقامت فرد در ترکیه اجازه می دهد. این مجوز که از سوی مقامات دارای صلاحیت تنظیم گردیده است، به فرد خارجی حق اقامت در کشور را برای مدت معین و در جای معین می دهد. اجازه اقامت که از جهت حفظ نظم عمومی  اهمیت بسیاری دارد؛ در صورت مراجعه فرد خارجی، مراجعه با مدارک خواسته شده و دارا بودن شرایط لازمه برای نوع اقامتی که طلب نموده، صادر خواهد گردید.

مراجعه جهت اجازه اقامت

اتباع خارجی که قصد اقامت در کشور ما را بیش از مهلت تعیین شده در ویزا و یا معافیت ویزا و یا بیش از نود روز را دارند، باید اجازه اقامت دریافت نمایند. امکان دریافت اجازه اقامت به شکلی که در قانون پیش بینی شده است از کنسولگری کشوری که مراجعه کننده تبعه آن می باشند و یا به صورت قانونی در آن اقامت دارد، در آینده نزدیک فراهم خواهد گردید، که به صورت جداگانه در این خصوص اطلاع رسانی خواهد گردید. تا زمانی که این مرحله تحقق یابد، مراجعات اتباع خارجی برای اخد اجازه اقامت از طریق استانداری استانی که قصد اقامت در آن را دارند انجام می گیرد.

با قانون مذکور در مراجعات جهت اجازه اقامت، گزینه همراه برداشته شده است و هر فرد خارجی مراجعه و کارت اقامت وی به صورت جداگانه تنظیم می گردد. همانگونه مراجعه جهت اجازه اقامت می تواند از سوی شخص راسا انجام گیرد، به واسطه نماینده قانونی و یا وکیل فرد خارجی نیز انجام پذیرد. اما در این خصوص اگر اداره لازم ببیند، می تواند حضور شخص مراجعه کننده اصلی در حین مراجعه را طلب نماید. به ماده 21 قانون شماره 6458 و قانون شماره 6735 این حکم نیز افزوده شده است که مراجعات جهت اجازه اقامت می تواند از سوی نهاد واسطه دارای صلاحیت نیز انجام پذیرد. منظور از نهاد واسطه دارای صلاحیت، نهاد و یا سازمانی می باشد که از سوی اداره کل به آن صلاحیت اعطاء گردیده است و چارچوب وظایف و ماهیت آن بر اساس آئین نامه تعیین خواهد گردید.

سیستم اقامت الکترونیک

در ماده 30 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی به شماره 6458، شش نوع اجازه اقامت تنظیم گردیده است که مراجعه اول، تمدید و مراجعات انتقال از طریق (https://e-ikamet.goc.gov.tr ) به صورت آنلاین انجام می پذیرد.

مراجعات اول و انتقال

برای مراجعات اول و انتقال، فرد خارجی می بایست از طریق سیستم اقامت الکترونیک جهت اجازه اقامت مراجعه نموده و در تاریخ و ساعت ملاقات تعیین شده برای وی در اداره مهاجرت استان همراه با مدارک خواسته شده  مراجعه ( https://e-ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/IstenenBelgeler ) نماید. همچنین در مراجعات اول و انتقال، ارائه اصل گذرنامه الزامی می باشد. در مراجعاتی که جهت تمدید انجام می گیرد، فتوکپی ترجمه تایید شده گذرنامه از سوی دفتر اسنادرسمی (نوتر) خواسته خواهد شد.

مراجعه جهت تمدید

مراجعات جهت تمدید، از شصت روز مانده به پایان تاریخ اجازه اقامت و در هر شرایطی پیش از پایان تاریخ اجازه اقامت انجام می پذیرد.

برای مراجعه جهت تمدید، فرد خارجی می بایست از طریق سیستم اقامت الکترونیک مراجعه نموده و مدارک خواسته شده را تکمیل نموده و به اداره مهاجرت استان محل اقامت خود از طریق پست ظرف 5 (پنج) روز  ارسال نماید.

همچنین در جریان مراجعه جهت تمدید، لازم است اطلاعاتی که قبلا داده شده است را کنترل نماید و به وارد نمودن اطلاعات بدون خطا و اشتباه دقت نماید. در غیر این صورت سیستم اقامت الکترونیک به مراجعه وی جهت تمدید، اجازه نخواهد داد و وی را به سیستم تعیین وقت ملاقات هدایت خواهد نمود.

اجازه کار معادل اجازه اقامت می باشد

در چارچوب قانون مذکور، اجازه کار معادل اجازه اقامت معتبر می باشد، یعنی تبعه خارجی دارای اجازه کار، در طول مدت اعتبار اجازه کار، بدون نیاز به دریافت اجازه اقامت حق اقامت در کشور را دارا می باشد.

الزام بیمه بهداشت و درمان

بیمه بهداشت و درمان معتبر، می بایست مدت اجازه اقامت درخواست شده را شامل گردد. یکی از بیمه های سلامتی ذکر شده در زیر کافی خواهد بود:

1- سندی که در چارچوب تفاهمنامه های دوجانبه از اداره بیمه شهر محل سکونت گرفته شده و نشان دهنده استفاده فرد از خدمات بیمه ای در ترکیه می باشد. این برگه باید دارای مهر و امضای اداره بیمه شهر محل سکونت باشد.

2- گواهی دارا بودن بیمه نامه تامین اجتماعی (provizyon belgesi) که از ادراه تامین اجتماعی اخذ گردیده و دارای مهر و امضای ادراه تامین اجتماعی می باشد. (در ثبت نام برای دریافت اجازه اقامت خانوادگی، گواهی دارا بودن بیمه نامه تامین اجتماعی که از ادراه تامین اجتماعی اخذ گردیده باید کلیه افراد خانواده را تحت پوشش قرار دهد.)

3- برگه ای که نشان دهنده ثبت نام برای دریافت بیمه نامه تامین اجتماعی بوده و دارای مهر و امضای ادراه تامین اجتماعی باشد.

4- بیمه نامه درمانی خصوصی.

هزینه اجازه اقامت

هزینه اجازه اقامت در قانون هزینه ها به شماره 492 تنظیم گردیده و از اتباع خارجی بر اساس این قانون هزینه دریافت خواهد گردید. پس از پایان اعتبار اجازه اقامت، در صورتی که جهت تمدید، مراجعه صورت نپذیرد، برای مدتی که بدون اجازه اقامت در ترکیه سپری گردیده است بر اساس ماده 83 قانون هزینه ها به شماره 492 دو برابر هزینه اجازه اقامت دریافت خواهد گردید.

آدرس محل اقامت در ترکیه

اتباع خارجی موظف به اعلام آدرس محل اقامت خود در ترکیه می باشند، اتباع خارجی می توانند یکی از آدرس های ثابت و یا آدرس تاسیسات اقامتی که در ترکیه در آن اقامت دارند را اعلام نمایند. اما به هر ترتیبی که باشد، فرد خارجی موظف به اعلام آدرس خود به صورت صحیح و بدون خطا می باشد. همچنین به جهت آنکه کارت اجازه اقامت به آدرس برسد، می بایست اطلاعات  آدرس، شماره تلفن و پست الکترونیک  به روز باشد.

در صورتی که در طول مدت اعتبار اجازه اقامت، آدرس تغییر نماید، لازم است ظرف  20 (بیست) روز کاری   به اداره مهاجرت استانی و اداره ثبت احوال و امور شهروندی استان مراجعه و مدارک لازم را ارائه نماید.

حق ورود و خروج 15 روزه

-گواهی مراجعه برای اجازه اقامت، هنگامی که تبعه خارجی اولین مراجعه خود را از طریق سیستم اقامت الکترونیک انجام داد و در تاریخ و ساعت تعیین شده برای ملاقات حاضر گردید و مراجعه وی در اداره مهاجرت استانی تکمیل گردید، تنظیم خواهد گردید.

-گواهی مراجعه برای اجازه اقامت، در صورتی که فرد خارجی مراجعه کننده برای تمدید اجازه اقامت، مراجعه خود را از طریق سیستم اقامت الکترونیک تکمیل نمود، از سوی سیستم داده خواهد شد.

فرد خارجی با در دست داشتن “گواهی مراجعه برای اجازه اقامت” که از سوی اداره تائید گردیده است، همراه با قبض پرداخت هزینه ها، به شرط بازگشت ظرف 15 روز، می تواند از کشور خارج شود. اما در صورتی که بیش از 15 روز در خارج از کشور اقامت نماید، برای فرد خارجی در ورود مجدد وی مقررات ویزا اعمال خواهد گردید.

نتیجه مراجعه جهت اجازه اقامت

بر اساس ماده 21 قانون مذکور، مراجعات برای اجازه اقامت حداکثر ظرف نود روز به نتیجه خواهد رسید.

همچنین بر اساس ماده 22 آئین نامه اجرائی قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی، مدت زمان نود روز، از تاریخ تحویل مدارک و اطلاعات بدون کم و کسر به مقام صلاحیت دار آغاز می گردد. در صورت تمدید این مدت، به فرد خارجی اطلاع رسانی خواهد گردید.

هشدار در خصوص مدارک جعلی

در امور مربوط به اتباع خارجی، اداره کل مهاجرت با اشخاص ثالث و / و یا اشخاص حقوقی کار نمی کند. تثبیت گردیده است که اشخاص و یا شرکت هایی که در قبال دریافت مبلغ به جای فرد مربوطه اقدام به مراجعه جهت اجازه اقامت می نمایند، از اسناد جعلی استفاده می نمایند. در این راستا، مراجعات جهت اجازه اقامت باید شخصا صورت پذیرد و نباید به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث اعتماد نمود.

مرکز ارتباطات اتباع خارجی (YİMER):

اتباع خارجی در رابطه با سوالات و مشکلات خود در رابطه با اجازه اقامت می توانند از طریق مرکز ارتباطات اتباع خارجی (YİMER) در داخل کشور با شماره 157 و در خارج از کشور با شماره +90 312 157 11 22 به صورت 24 ساعته اطلاعات کامل کسب نمایند.

منبع و اطلاعات دقیق

https://www.goc.gov.tr/

  • Detaylı Arama

    More Search Options
  • Archives

Email Listemize Kayıt Olun !

Bizden en son haberleri ve en güncel ilanları almak için e-posta listemize katılın.

TEBRİKLER ! BAŞARILI BİR ŞEKİLDE KAYIT OLDUNUZ !

Compare Listings

×